من و همسری (تک ستاره قلبم)از زندگی مشترکمونمن و همسری (تک ستاره قلبم)از زندگی مشترکمون، تا این لحظه 8 سال و 2 ماه و 2 روز سن دارد

اب نبات مامانی وبابای

صدای پای محرم

اربابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدای قدمت می اید هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگامه قدمت می اید مــــــــــــــــــــــــــــــــا در تب داغ  غم تو می سوزیم چنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد روز دیگر محرمت می اید ...
13 آبان 1392

جــــــــــــــــــمعه یـــــــــــــــــــــــعنی روح سبــــــــــــــــز انتـــــــــــظار

ســــــــــــــــــــــــلام  بـــــــــــــــــــــــــرای کسی می نــــــــــــــــــویسم که پشــــــــــــــــــــــــــــت پـــــــــــــــــــــــــرده غـــــــــــــــــــــــیبت هـــــــــــست یکــــــــــــــــــــــــــــــــی می پــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسد اندوه از چــــــیست؟ سبب ســــــــــــــــــــاز ســــــــــــــــــــکوت مبهمــــــــــــت کـــــــــــــــیست؟ بــــــــــــرایش صـــــــــــــــــــادقانه می نـــــــــــــــــــویسم بــــــــــــــــــــــــــــرای انکه باید بــــــــــــــــــــــــــــاشد ونیـــــــــــــــــــــــست اللــــــــــــــــــــــــــــــــــهم عــــــــــــــ...
10 آبان 1392